:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: สปสช อบต.เวียง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง จำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ,รายงานผลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (บัญชีLTC) ,รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,รายงานผลการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และการประเมิน ADL รอบ 12 เดือน (โดย CM) ,ปัญหาและอุปสรรคฯ ,นำเสนอโครงการและแผนการการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (CP) ในเขต อบต.เวียง จากแผนการดูแลระยะยาว (ต่อเนื่องรายเก่าและรายใหม่)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร