:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงภัยยาเสพติด ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างพื้นที่เชิงบวก ผ่านกิจกรรมการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด “Run Against Drugs 2023” ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือหอฝิ่น อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำพลังมวลชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไข ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ การเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้านยาเสพติดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำ เร็จเป็นรูปธรรมได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ???? ขอเชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร