:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

 

“ ตำบลแห่งความสุขและความมั่นคงในชีวิต ”

 

คำอธิบาย : ตำบลเวียง จะเป็นองค์กรผู้นำการเรียนรู้ด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน เป็นสังคมที่มีความสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักธรรมาภิบาล มีประชาธิปไตยในชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด มั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

1. ลงทุนพัฒนาในทุนมนุษย์ (Human Capital Development)

2. การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

3. บริการสาธารณะให้มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน (Standard)

4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์ (Objective)

1. ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์กำหนดชี้วัดผลสำเร็จทุกประการ

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากบริการสาธารณะที่ได้รับ

4. สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมดุลของระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Goal)

1. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม รู้สิทธิหน้าที่ พลเมืองที่ดี

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์กร ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ จากบริการสาธารณะ สามารถพึ่งพาตนเองได้

4. สร้างสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงพัฒนา ธำรงรักษาอย่างยั่งยืน