:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 4 เม.ย. 65
2 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งกิจการ 4 เม.ย. 65
3 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการ 4 เม.ย. 65
4 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการแ ยื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ 4 เม.ย. 65