องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,245
เดือนที่แล้ว
2,713
ปีนี้
18,881
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
22,072
ไอพี ของคุณ
3.227.233.78


วันนี้ 17 ตุ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการนำรถตักหน้าขุดหลัง ,รถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อทำการปรับเกลี่ยคอสะพานที่ชำรุด หมู่ที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ ต.เวียง และนำรถดับเพลิงทำการล้างถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้สัญจรบนเส้นทางดังกล่าว

17 ตุลาคม 2562

16 ต.ค. 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมล้างท่อระบายน้ำด้านหลัง ที่ทำการ อบต.เวียง ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

16 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

15 ตุลาคม 2562

 

 

08 ตุลาคม 2562

30 ก.ย.2562 - 3 ต.ค. 2562 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างไฟฟ้า นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าหนองตุ้มขัดข้อง ไม่สามารถสูบน้ำได้ โดยประสานงานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฝาง, สำนักงานชลประทานเชียงใหม่, โครงการชลประทานแม่สาว, บริษัทคู่สัญญาติดตั้งระบบสูบน้ำ, เจ้าหน้าที่ของสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านแปะ อ.จอมทอง และการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอฝาง ในการตรวจสอบ โดยเบื้องต้นทราบสาเหตุแล้ว และได้ประสานงานกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมแซมระบบสูบน้ำให้สามารถใช้สูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรต่อไป ...ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจของอบต.เวียง ในครั้งนี้

04 ตุลาคม 2562

วันนี้ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. กองสา่ธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ออกพ่นควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ทั้งหมดในหมู่บ้านสระนิคม หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และอสม.หมู่ที่ 20 เป็นอย่างดี

27 กันยายน 2562

     วันนี้ 26 กันยายน 2562 เวลา 07.45 น.งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้รับระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านชั้นเดียว ของนางสาวเพลินพิศ ชาวกีรีพันธุ์ มีผู้อาศัย จำนวน 5 คน ผู้หญิง 3 คน ผู้ชาย 2 คน บ้านเลขที่ 328 ม. 13 บ้านห้วยบอน (โซนบ้านเด่นหลวง) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 08.50 น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ตัวบ้านเสียหายบางส่วน และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหาย

     และเมื่อเวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 334 ออกตรวจเยื่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัยดังกล่าว และได้มอบอุปกรณ์ ถุงยังชีพ และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับราษฎรผู้ประสบภัย

26 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2562 ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 เพื่อรายงานผล และสรุปผลโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีท้องถิ่นอำเภอฝาง ตัวแทนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง และตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

17 กันยายน 2562

วันนี้ (16 กันยายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.เวียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ของอบต.เวียง จำนวน 7โครงการ

16 กันยายน 2562

วันที่ 12 ก.ย. 2562 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง และนายบัญชา สมอ้าย ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ ฯ และ เกษตรกรตำบลเวียง เข้าร่วมโครงการ และวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง นายอุดม ขันทะสา เจ้าพนักงานสัตวบาล บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก ณ ห้องประชุม อบต.เวียง และชมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุน ณ จุดสาธิตการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 19 ต.เวียง

13 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

11 กันยายน 2562

วันที่ 11 ก.ย.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีกิจกรรม แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชน ที่มาเข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดชยาราม บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

11 กันยายน 2562

วันนี้ (6 ก.ย. 2562) กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม อบต.เวียง ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอสม.ตำบลเวียง ในเวทีการประชุมประจำเดือนของกลุ่มอสม.ตำบลเวียง ครั้งที่ 5/2562 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2563

06 กันยายน 2562

 

04 กันยายน 2562

วันที่ 3 ก.ย. 2562 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง นางนงลักษณ์ ใหญ่พงศ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 1 และนายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่ที่่ 3 , 8 ,19 ตำบลเวียง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ใจเหนือ และทำการสำรวจพื้นที่ประสบภัย น้ำฝางกัดเซาะตลิ่ง น้ำเอ่อล้น พร้อมทั้งแจกกระสอบทราย ทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในการนี้ อบจ. เชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาถุงยังชีพและกระสอบทราย และช่วยเหลือในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 

03 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (178 รายการ)