องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
3,424
เดือนที่แล้ว
3,244
ปีนี้
23,524
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
89,109
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ อปท.ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ5 ต.ค. 2563
2บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 15 ต.ค. 2562
3งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
4การคำนวณเงิน ช.ค.บ. ของ นายสิบสาม 25 ธ.ค. 2561
5บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ธ.ค. 2561
6การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
7การฝึกปฏิบัติคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
8โจทย์แบบฝึกหัด 17 ข้อ25 ธ.ค. 2561
9บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ธ.ค. 2561
10กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25094 ต.ค. 2561
11การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 3 ต.ค. 2561
12บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 ต.ค. 2561
13การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ2 ต.ค. 2561
14พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
15กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25553 ต.ค. 2560
16ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
17ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่2 ต.ค. 2560
18การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเงิน และการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
19พัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
20ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25582 ต.ค. 2560

12  >> >|