องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
560
เดือนที่แล้ว
1,246
ปีนี้
2,599
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
2,600
ไอพี ของคุณ
34.204.11.236
ลำดับรายการวันที่
1กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25094 ต.ค. 2561
2การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 3 ต.ค. 2561
3บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 ต.ค. 2561
4ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
5กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25553 ต.ค. 2560
6พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 ต.ค. 2560
7แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
8ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ.25532 ต.ค. 2560
9ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง2 ต.ค. 2560
10ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 2 ต.ค. 2560
11ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25582 ต.ค. 2560
12พัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
13การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเงิน และการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2560
14ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่2 ต.ค. 2560

1