องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
3,354
ปีนี้
21,117
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
48,940
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187

ลำดับรายการวันที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ในการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง17 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับเงินในระบบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และกำหนดเวลาปิดบัญชีรับเงินประจำวัน17 มี.ค. 2563
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี 25633 ก.พ. 2563
4คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 2/2563เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2 ม.ค. 2563
5ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 2562
6คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 830/2562 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2 ก.ย. 2562
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256212 มิ.ย. 2562
8คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 368/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2 พ.ค. 2562
9คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 357/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ณ บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบ9 เม.ย. 2562
10ประกาศเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรมมเนียม ประจำปี 256228 ก.พ. 2562
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2563)25 ก.พ. 2562
12ประกาศเรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)18 ก.พ. 2562
13ประกาศเรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย18 ก.พ. 2562
14คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 179/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ12 ก.พ. 2562
15คำสั่่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 127/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ ถ.356131 ม.ค. 2562
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม28 ธ.ค. 2561
17คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 20 ธ.ค. 2561
18คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 7 ธ.ค. 2561
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2561

12  >> >|