:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
สมาชิกสภาอบต.
นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ส.อบต. ม.12
พันตรีนคร จันทร์บาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ส.อบต. ม.14
นางธนวรรณ หน้าใหญ่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ส.อบต. ม.16
นางจารุณีย์ บัวชุ่ม
ส.อบต. ม. 1
นายเฉลิมพล สุทธานิล
ส.อบต. ม. 2
นายจำลอง คำภีระ
ส.อบต. ม. 3
นายประเสริฐ เป็งแก้ว
ส.อบต. ม. 4
นายประเสริฐ แว่นสระน้อย
ส.อบต. ม. 5
นายบัญชา บุญนวล
ส.อบต. ม. 6
นายเอกชัย พรมเทศ
ส.อบต. ม. 7
นายขรรชัย จันทาวงษ์
ส.อบต. ม.8
นายศุภชัย ดาวเรือง
ส.อบต. ม. 9
นายบัญชา สมอ้าย
ส.อบต. ม. 10
นายสุวรรณ อ้อสาย
ส.อบต. ม. 11
นายอัศดง แสนนุภาลัย
ส.อบต. ม. 13
นายสุทธิชัย แสนใจ
ส.อบต. ม. 15
นางอารีย์ ขนุนทอง
ส.อบต. ม. 17
นายประสิทธิ์ มณีจร
ส.อบต. ม. 18
นายจรัล ทาเรือน
ส.อบต. ม. 19
นายจิตสระ ลังกากาศ
ส.อบต. ม. 20