:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองคลัง
นางกัญญนันทน์ เศรษฐ์ธนะพัฒ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงเดือน จงไกรจักร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางศิริวัสสา ศรีสืบสุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวน้ำค้าง งามยิ่งยวด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนันทวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางณัฐพร พรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนันทชาวัลย์ สุวรรณนวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายณธกร ฝั้นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัจฉรา สุพรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรษา ปามา
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงหทัย เสนปาหมุ้น
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ จำคำ
จ้างเหมาบริการ
นายสุธินันท์ เต๋จ๊ะนัง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวฐนิชา สุภาศรี
จ้างเหมาบริการ