:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองช่าง
นายภักดี พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวกาญจนา ใจปัญญา
นายช่างโยธาอาวุโส
- ว่าง -
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวรัตติกาล ขันใจ
ช่างก่อสร้าง
นายนะเริง เนียมแท่น
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุพงษ์ จุมปา
คนงานทั่วไป
นายชูชาติ ชัยชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ คำอุ่น
คนงานทั่วไป
นายอนุวัฒน์ ทาฟุ่น
คนงานทั่วไป
นายณัฐพล เฟื่องเงิน
คนงานทั่วไป