:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
0821950327
พันตรีนคร จันทร์บาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
0992714195
นางธนวรรณ หน้าใหญ่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
0954505588