:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
สำนักปลัด
นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 0817461637
นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจตุพร หล้าใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางรุ่งรัตน์ กันทวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายธนบัติ เขียวทอง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนุงยาตี ยีกะจิ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน
- ว่าง -
พนักงานตกแต่งสวน
นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน
นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวน
นายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวน
นายสุรพล เงาทอง
คนสวน
นายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป
นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์
นายภาณุพงษ์ แก้วมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิง
-ว่าง-
คนงานประจำรถดับเพลิง
นางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป
น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไป
นายณฐพล ทองคำ
คนงานประจำรถดับเพลิง
นางสาวอัจฉรา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ ปิ่นใหญ่
คนงานทั่วไป
นายสาโรจน์ ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป
นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุชาติ วงค์ทิพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวพัทธวรรณ พรหมมา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปิยนุช นวลมา
จ้างเหมาบริการ