:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐพงศ์ ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายชวนภ ศิริพิรุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิภาพร ปิวรรณนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเศวตโชติ แก้วซ้อน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายณรงค์ เฟื่องเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นายดนัย สิทธิน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายสุชาติ มุ่งหมาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวดรุณทิพย์ จันทร์ปวน
คนงานทั่วไป
น.ส.ณัฐริกา หล่าจันทึก
คนงานทั่วไป
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
นายสัน กัลยา
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ
นายสุวิทย์ อยู่เป๊าะ
คนงานประจำรถขยะ
นายปัญญา สันนาม
คนงานประจำรถขยะ
นายธนชิต มั่งมูล
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วันดี
คนงานประจำรถขยะ
นายจรัล ปานผ่อง
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐกานต์ ชฎาวุฒิ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายสมคิด วงษ์สุวาแดน
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายณัฐพงษ์ ใจเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายมงคล พันธุ์แสนกอ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพิจักษ์ คำแหลง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
-ว่าง-
พนักงานกู้ฃีพกู้ภัย
นางสาวอังคณา สุกิน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐวดี ร้อยหมื่น
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกนกวรรณ สุปี
จ้างเหมาบริการ
นายอนุกูล จินาวงศ์
จ้างเหมาบริการ
สหัสวรรษ สิงห์คำ
จ้างเหมาบริการ